หน้าแรก


                หวังของหนูอยู่ไกลที่ไหนบ้าง            ก็เดินทางสืบค้นทุกหนแห่ง              
        ใช้เข็มทิศคือปัญญากล้าเปลี่ยนแปลง           ใช้ลายแทงคือความฝันอันอำไพ
        โลกแห่งการเรียนรู้อยู่ทุกแห่ง                    หนูลงแรงแสวงหามาแค่ไหน              
        รู้แล้วจำทำแล้วเห็นความเป็นไป               ประยุกต์ใช้อ่านให้ทันแค่นั้นเอง                                                    (นายอนุวัฒน์  แก้วลอย)                                                    ที่มา : วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ ๑๑๓ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
            พระเทพรัตน์ฉัตรแก้ว   กุมารี          พระมิ่งขวัญวรรณศรี            เสกสร้าง      “เก็จแก้วประกายกวี”           สรรค์กล่อม      องค์ “วิศิษฎศิลปิน”อ้าง        มิ่งเกล้าวงกวี                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม                       นายอนุวัฒน์  แก้วลอย ร้อยกรอง 

   มรดกแห่งภาษา 

ภูมิปัญญาแห่งบรรพชนไทย